How FAR are you?

Активно гражданство и възпитание в демократичяни ценности

Проблемите на българското общество – основание за нашия проект.

България преживява повече от 20 години мъчителен преход на обществото от диктатура към демокрация. Ето и някои причини затова:

Времето на комунизма на Изток, но и на Запад не е преосмислено, дискутирано и оценено по значение и стойност.

Новият елит в България произлиза от редиците на Държавна сигурност, той се интересува само от лични облаги и резултатите са бедност, платена преса, лошо образование и здравеопазване.

Прогнозите за непрекъснато увеличаваща се безработица и за влошаване на пазара на труда са обезпокояващи.

Положението в страната се влошава от ширещата се корупция и световната криза..

Слабостта на българското гражданско общество е главната причина за ситуацията в страната

В последно време се забелязват и някои положителни тенденции – младите се интересуват и борят за запазване на околната среда. Много млади и образовани българи се връщат в България и носят със себе си нови идеи. Но тези крачки за изграждане на едно гражданско общество от западен тип са много бавни и несигурни.

За засилване на българското гражданско общество, както и за промяна на мисленето на хората много важна роля играе политическото образование или образованието в демократични ценности, което е мисия и цел както на цялостната работа на ФАР от създаването му досега, така и на актуалния проект на сдружението How Far Are You?.

От предходния проект България в ЕС 2 се получиха следните положителни резултати:

Разшириха се партньорствата с български и европейски неправителствени структури.

Разшири се партньорската мрежа с училищата от Бургас и региона

Активира се дейността в областта на доброволчеството

Разшириха се партньорствата  в международната младежка дейност.

Паралелно протичат други проекти и съфинансиране

Цели на проекта:

И чрез този проект ФАР основно ще работи за активиране на гражданско общество в България

Чрез новия проект ФАР ще работи за:

Да засили сътрудничеството с локалните и регионалните мрежи на образователни и социални  сдружения,

Да разшири съвместната работа с  новооснования “Съюз на социалните NGOs в България”,

Да доизгради едно постоянно партньорство с новите структури за работа с деца и младежи и да съдейства създаването на собствени младежки инициативи,

Да подкрепя разпространението на християнски и демократични идеи и ценности и по този начин да разшири и своя принос за постигане на цялостност на обществото

Да доизгради своята работа с младежи с намалени шансове за развитие

Да подкрепи чрез съвместни проекти със своите европейски партньори младежкия обмен, както и обмена на педагози и специалисти в сферата на неформалното политическо образование

Поотделно проектът “How FAR are you?” обхваща:

Обществени, социални и образователни структури

Образователна програма по обществено значими теми

Доброволчески ангажимент

Междукултурен обмен и квалификация на педагози за нуждите на неформалното образование

Планирани теми и мероприятия:

С новия проект ФАР ще продължава работата си за разпространение и утвърждаване на християнските и демократични ценности

A: Дейности за българските младежи – общо 15 мероприятия по актуални за целевата група теми, както и оказване на педагогическа подкрепа на самостоятелни младежки инициативи

 • Защита на природата
 • Бедност и икономическа криза
 • Шансове за развитие на пазара на труда
 • Ценностно израстване
 • Развитие на селскостопанските региони
 • Етническо многообразие в България
 • Принципа на участие в управлението
 • Нови медии и демокрация

B: Мероприятия за възрастни – общо 5 по следните теми:

 • Преработка на комунистическото минало
 • Съвместен живот на различни етноси
 • Животът с и без християнството – каква роля играе това за обществото
 • Накъде върви светът? А България?
 • Могат ли новите медии да променят обществото?

C: Международни младежки срещи:

 • Международни младежки срещи
 • Международни строителни лагери
 • Обучение не мултипликатори за международна младежка дейност

D:Двустранни срещи на специалисти по младежка – и социална дейност от Германия и България:

 • Квалификационно мероприятие Short-Study-Visit за български мултипликатори в Германия през 2012г.

Проектът продълж 2 години (от ноември 2011 до ноември 2013г) и е разделен на следните части:

 • Планираща и подготвителна фаза: Ноември-Декември 2011
 • Фаза на същинско провеждане на проекта: Януари 2012-Ноември 2013
 • Междинна оценка през октомври 2012
 • Заключителна оценка и подготовка на отчетните документи: октомври 2013

Запланувани са 190 семинара с общо 645 участници, които се набират на доброволен принцип. Планирани са предимно еднодневни семинари, а 7 са двудневни

Мениджмънт: бюро, персонал,сътрудници, работа с обществеността

Координатор на проекта How FAR are you?  e г-жа Виолета Кьосева. Асистент на проекта е г-жа Елка Долапчиева .

ФАР продължава да работи съвместно със специално подготвени за целите на неформалното образование сътрудници.

ФАР редовно информира обществеността за своята дейност- чрез интернет страницата www.farburgas.eu  и  facebook  може да се информирате за дейностите на ФАР

Постигане на устойчиво развитие

То ще бъде постигнато чрез следните основни проектни точки:

Продължаваща и засилена съвместна дейност с общини, училища и други образователни, социални- и обществени организации и отваряне на техните структури за нуждите на неформалното образование

По-активна международна дейност, която допринася за по-ефективно разбиране на демокрацията, за повишаване ролята на демократичното образование сред широк кръг участници, както и за по-нататъшното демократизиране на местната общност.

Защита на качеството на образование чрез по-нататъшна квалификация на работещите референти, както и обучение на нови младежки референти

ФАР предлага периодично една годишна програма от: семинари, Workshops, презентации, специализирани конференции др..

Добре дошли на нашите семинари и отнесете със себе си духа на ФАР!