Профил

ФАР е свободно и независимо сдружение и цели да обедини усилията на младежи и възрастни за приобщаването на България към европейските и световни демократични ценности.

Други цели на ФАР са:

  • Да окуражи хората от различни поколения да влияят активно на обществено-политическите процеси
  • Да допринесе за изграждането на демократичното общество в България и да подкрепи изразяването на активна гражданска позиция
  • Да работи за интегрирането на България в ЕС и да провокира обществения дебат за масовата емиграция на българи от всички поколения на Запад

ФАР е местна структура за политическо и гражданско образование на младежи и възрастни в регион Бургас, развива национална и международна образователна дейност и цели с това да:

  • Да допринесе за изграждането на нова култура на учене чрез обсъждане на актуални проблеми на гражданското общество
  • Да вземе активно участие в създаването на демократични концепции в Югоизточна Европа
  • Да допринесе за придобиването на ключови компетенции от младите хора, което е важна предпоставка за тяхното активно участие в обществения живот
  • Да подкрепи младите хора в откриването на шансове за развитие в собствената им страна

Политическо образование в регион Бургас

Културните и обществени процеси в контекста на големите промени в Балканските страни и техните последствия все още не са докрай дебатирани. По тази причина точно в този регион нуждата от срещи, специализирани семинари и други образователни мероприятия, които допринасят за устойчивото развитие в областта на демократичната образователна култура, е много голяма. След дългогодишния вакуум в страните с млади демокрации отново се възражда нуждата от педагогическа работа в извънучилищното образование за младежи и възрастни.

В тази връзка Сдружение ФАР се приема като средище на неформалното, политическо и социално образование като предлага място и време за педагогическа подкрепа извън училище и извън държавните учреждения. ФАР може да предложи чрез своята актуална образователна програма възможности за продължаващо обучение и квалификация на широки кръгове от обществото.

ФАР има желание да продължи да предлага на младежите и възрастните своята образователна дейност в съзвучие с актуалните методи на обучение. Тези дейности би трябвало да бъдат свързани с актуалната ситуация и в образователните семинари,  ориентирани към практиката да се предлагат социално-политически теми.

Profil