Минали проекти

Минали проекти на сдружение ФАР

1995-2009 „Семинар за списване на ученически вестник“

Съвместно с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, Германия

Най-дълготрайният проект на ФАР и началото на сътрудничеството с Хаус ам Майберг.
Два пъти годишно (един път в Германия и един път в България) с немски и български младежи –  журналисти.

1998 – 2001 „Изграждане и утвърждаване на младежки център в регион Бургас“

Макропроект „Phare und Tacis Demokratieprogramm“ на Европейската комисия в сътрудничество с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг

Целта на проекта беше да се изгради независима институция за извънучилищно образование на младежи в България. По време на проекта бяха проведени 50 национални, двуезични и мултинационални семинари на социално-политически теми, на които взеха участие над 100 български младежи.

1999 – 2004 „Младежта обновява общността“

Програма на фондация Роберт Бош за подпомагане на обмена на млади доброволци между Германия и Средна и Източна Европа

Обмен на доброволци между Хаус ам Майберг и ФАР. Общо шест български младежи и трима германци работиха през това време съответно в Хаус ам Майберг и Сдружение ФАР.

Освен това двама млади българи работиха в Сдружение  Айрене в Нойвид, Германия.

2002 „Активни и мотивирани“

Немско-български младежки срещи в рамките на програмата ”Младежта за Европа” 1.

Немски младежи посещаваха регион Бургас и съпреживяваха проблематиката на доброволния ангажимент в България. При ответната визита българските младежи научаваха за многобройните възможности на младежкия ангажимент и за неговата висока стойност в демократичните общества.

2002 – 2003 „Политическо образование в Югоизточна Европа“

Финансиран от Външно министерство на Германия и Пакта за стабилност на Югоизточна Европа, съвместно със  Сдружение за мирна педагогика D@dalos, Сараево

 • Петмесечен проект с мероприятия за политическо образование на младежи и учители
 • Балканска младежка среща  2003 в Китен, България с младежи от Албания, България, Хърватска и Румъния. Основната тема беше свързана с актуалните проблеми на младите демокрации в Югоизточна Европа
 • „Политическо образование в населеното място“
 • В продължение на четири месеца се проведоха три семинара за различни целеви групи (ученици,директори) на теми за малцинствата, човешките права и демокрацията
 • Обучение на пет мултипликатора за политическо образование

2002 – 2003 – 2004 „Създаване на общности I и II“

Съвместно с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, Хепенхайм, Германия, финансиран от Реновабис

Образователни семинари за младежи на социално-политически теми: медии, толерантност, малцинства, права на младите хора.

Април –Декември 2005  „Нова култура на общуване и учене“

Съвместно с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, Хепенхайм, Германия, финансиран от Реновабис

Вътрешни семинари за младежи, педагози и представители на НПО с цел придобиване на нови комуникативни и социални компетенции от участниците.

Септември  2003 – Юли 2005 „ГИЛЕ – Междупоколенческо и междукултурно учене в Европа“

Координираща организация: Централата за политическо образование Тюрингия, Германия
Партньори: България, Германия, Полша, Словакия, Латвия
Финансиран от Европейската комисия – програма “Грундвиг”

Международни и междупоколенчески семинари за поощряване на ученето през целия живот. Хора от различни възрасти и с различен културен и социален статус обменят опит за индивидуалните перспективи и шансове за развитие, както и за актуалните социални промени и тенденции в Европа.

Февруари 2004 – Май 2004 „Работа по проекти в училище“

Мотивиране на учениците от Немска гимназия”Гьоте”, Бургас за извънучилищна дейност и за подобряване на работата на ученическото представителство, ученическия вестник „YO-YO“ и на новооснования Европа-клуб.

Февруари 2004 – до март 2006 „Импакт-тренировачна програма за проекти в Югоизточна Европа“

Съвместно с Културконтакт Австрия
Партньори: Босна и Херцеговина, България, Косово, Молдова, Румъния, Сърбия

Създаване на тренировачна концепция за политическо образование в Югоизточна Европа с обучения за треньори и впоследствие  самостоятелно водене на семинари.

Юни 2004 – Декември 2005 „Преподаване на политика в Югоизточна Европа“

Финансиран от Външно министерство на Германия и Пакта за стабилност на Югоизточна Европа, съвместно със  Сдружение за мирна педагогика D@dalos, Сараево

 • Комбиниран курс с участници от различни страни през 2003 година в Сараево, състоящ се от дистанционни и присъствени фази. Програмните акценти бяха свързани с изработване на методи за политическо образование, обмяна на опит между курсистите и устойчивост на създадените партньорски мрежи в Югоизточна Европа.
 • Балканска младежка среща през 2004 година на тема: „ЕС и разширяването на изток“, с участието на младежи от Албания, Босна и Херцеговина, България и Румъния. Целта беше да се ограничат и дискутират предразсъдъците, да се създадат контакти и приятелства, а така също и да провокира критично отношение към демократичните процеси.
 • Комбиниран курс с дистанционни и присъствени фази ”Проподаване на политика в Югоизточна Европа” през 2005 за участници (учители и представители на НПО) от България и Румъния. Квалифициране на преподавателите в областта на демократичното гражданско образование в новите страни кандидатки .
 • Балканска младежка среща  2005 на тема„Многообразие на Балканите и в Европа“ с участието на младежи от Албания, Босна и Херцеговина, България и Румъния. Обмен на култури и разбиране за политическите процеси в различните страни.
 • „Политическото образование в практиката“
 • Международна конференция за политическо образование по повод десетгодишния юбилей на Сдружението с презентации на партньорските организации и дискусия за ролята на политическото образование в България
 • Семинари за младежи и възрастни (квалифициране на учители)

2005 – „Нова култура на учене и общуване“

Съвместно с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, Хепенхайм, Германия, финансиран от Реновабис

Форум за насърчаване на обмена и изграждането на една нова култура за учене и общуване.

2006 – Проект „Интеграционни процеси Изток-Запад“

Съвместно с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, Хепенхайм, Германия, финансиран от Реновабис

Трансфериране на знания от две страни- от запад на изток и от изток на запад с акцент към втория поток.

2007 –Проект „България на прага на ЕС“

Съвместно с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, Хепенхайм, Германия, финансиран от Реновабис

Семинари за обучение на младежи и възрастни по актуални, общественозначими теми: християнски ценности, толерантност, европейска общност.

Май  2007-Май 2009 – Проект „България в Европейския съюз- общи християнски пътища“

Съвместно с Академията за политическо и социално образование Хаус ам Майберг, Хепенхайм, Германия, финансиран от Реновабис

Семинари за обучение на младежи и възрастни по актуални, общественозначими теми: Демократични форми в училище, настоятелства, Европа пред избори, политика, агресия, комуникация, малцинства и етноси, проблеми на ромите, християнство и традиция.